...

Договір про надання послуг (публічна оферта)

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Фізична особа – підприємець Іванова В.В (далі – Виконавець), пропонує будь-якій фізичній чи юридичній особі (далі – Замовник) укласти цей Договір на визначених у ньому умовах.
1.2. Відповідно до статті 633 Цивільного кодексу України цей договір є публічною офертою (публічним договором), і у разі прийняття його умов (акцепту) Замовник зобов’язується сумлінно їх виконувати.
1.3. Незгода з визначеними у цьому Договорі умовами тягне за собою неможливість надання Виконавцем послуг.
1.4. Замовник надає дозвіл Виконавцю на обробку своїх персональних даних відповідно до Закону України “Про захист персональних даних”.
 
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
2.1. Виконавець відповідно до умов цього Договору надає Замовнику послуги, детальний опис яких міститься на веб-сайті proyav.com (далі – послуги).
2.2. Факт оплати Замовником послуг свідчить про безумовне прийняття Замовником умов, визначених цим Договором.
2.3. Вартість визначається залежно від обраних Замовником послуг.
2.4. Ухвалення цієї Оферти і відповідно, укладення цього Договору означає, що Замовник, у необхідній для нього мірі, ознайомився з умовами цього Договору (далі – Оферти) та послугами, розміщеними за адресою proyav.com
 
3. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ВИКОНАВЦЯ
3.1. Виконавець зобов’язується:
3.1.1. На підставі цього Договору та після оплати вартості обраної Замовником послуги надати йому цю послугу у визначений строк.
3.1.2. Забезпечити безперервність надання послуги відповідно до обраного Замовником тарифу.
3.1.3. Вчасно повідомляти Замовника про перенесення дати послуги, з одночасним повідомленням дати, на яку перенесено послугу.
3.1.4. Надавати Замовнику послуги згідно з умовами цього Договору.
3.2. Виконавець має право:
3.2.1. Зупинити/припинити надання Замовнику послуг в односторонньому порядку у таких випадках:
• Замовник порушив умови цього Договору;
• Замовник вчинив дії незаконного чи аморального характеру, що порушують громадський порядок, що посягають на честь та гідність громадян та підприємств та/або викликають їхні скарги, чи скоїв дії, направлені на отримання конфіденційної інформації чи інформації зі спеціальним доступом;
3.2.2. В односторонньому порядку розірвати цей Договір достроково у разі невиконання Замовником його умов, зокрема пунктів 4.1.1 – 4.1.3 цього Договору та/або систематичного невиконання Замовником правил етичної поведінки.
3.2.3. Вносити в односторонньому порядку зміни до цього Договору, а також послуг з попередньою публікацією на сайті proyav.com
3.2.4. Вимагати від Замовника відшкодування збитків, заподіяних діями Замовника.
3.2.5. Переносити послуги з одного дня на інший, але вчасно попередивши Замовника не менше, ніж за добу.
 
4. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЗАМОВНИКА
4.1. Замовник зобов’язаний:
4.1.1. Добросовісно виконувати умови цього Договору, дотримуватись правил етичної поведінки та своєчасно внести плату за обрану послугу.
4.1.2. При отриманні послуг не здійснювати несанкціоновану розсилку листів (спам), не здійснювати неавторизований доступ до комп’ютерних систем, програмного забезпечення, даних та інших матеріалів, захищених авторським правом, не копіювати та не поширювати їх.
4.1.3. Будь-які матеріали, отримані Замовником від Виконавця в рамках послуг, що надаються, можуть використовуватися Клієнтом тільки в особистих цілях і не можуть передаватися третім особам. Замовнику забороняється продавати та перепродавати матеріали, надані Виконавцем у рамках наданих Послуг.
4.2. Замовник має право:
4.2.1. Отримувати послуги, передбачені цим Договором.
4.2.2. Вимагати дотримання Виконавцем умов цього Договору.
4.2.3. Вносити оплату Виконавцю за послуги, згідно з обраним тарифом, будь-яким із передбачених чинним законодавством України способом.
 
5. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ
5.1. Оплата послуг здійснюється Клієнтом на умовах передоплати.
5.2. Усі розрахунки здійснюються у національній валюті України – гривні на розрахунковий рахунок Виконавця.
5.3. Виконавець не несе відповідальності за порядок перерахування/зарахування коштів. Безпека та інші умови використання вибраних Замовників способів оплати виходять за рамки Договору та регулюються угодами з відповідними платіжними інтеграторами. Замовник самостійно несе відповідальність за помилки, допущені ним під час оплати Послуг. Виконавець не несе відповідальності за збитки або інші несприятливі наслідки, які можуть виникнути у Замовника та/або третіх осіб у разі неправильного вказання призначення платежу.
5.4. Моментом оплати вважається момент зарахування коштів на розрахунковий рахунок Виконавця.
 
6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
6.1. За невиконання або неналежне виконання умов цього Договору Виконавець та Замовник несуть відповідальність, передбачену цим Договором та чинним законодавством України.
6.2. Замовник усвідомлює, що порушення умов цього Договору призводить до його розірвання Виконавцем в односторонньому порядку з подальшим припиненням/зупиненням надання Послуг.
6.3. Виконавець не несе відповідальності за невідповідність наданих Послуг очікуванням Замовника. При цьому суб’єктивна негативна оцінка Замовником наданих Виконавцем Послуг не є підставою вважати Послуги не наданими або наданими неналежним чином.
6.4. Жодна інформація або матеріали, що надаються Виконавцем у рамках надання послуг за цим договором, не можуть розглядатися як гарантії. Прийняття рішень на основі всієї наданої Виконавцем інформації знаходиться у винятковій компетенції Замовника. Замовник бере на себе повну відповідальність та ризики, пов’язані з використанням інформації та матеріалів, наданих Виконавцем у рамках виконання своїх зобов’язань за цим Договором.
6.5. У разі порушення Замовником умов Договору Виконавець звільняється від виконання взятих на себе за цим Договором зобов’язань.
 
7. ФОРС-МАЖОР
7.1. Виконавець та Замовник звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання своїх зобов’язань за цим Договором, якщо це стало наслідком обставин непереборної сили, що виникли після набуття чинності цим Договором внаслідок подій надзвичайного характеру, які не могли бути передбачені та яким неможливо було запобігти.
 
8. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ
8.1. Договір набирає чинності з момента оплати Послуг Замовником Виконавцю та діє протягом усього визначеного терміну.
 
9. ЗАХИСТ АВТОРСЬКИХ ПРАВ
9.1. Сукупність інформації, текстів, графічних елементів, дизайну, зображень, фото та відеоматеріалів та інших результатів інтелектуальної діяльності, викладених за адресою proyav.com захищена авторським правом та іншими правами на результати інтелектуальної діяльності. Зазначені права є дійсними та охороняються в усіх формах, на всіх носіях та щодо всіх технологій, як існуючих у даний час, так і розроблених чи створених згодом. Жодні права на вміст сайту proyav.com включаючи, крім іншого, аудіовізуальні твори, текстові та графічні матеріали, товарні знаки не переходять до Замовника внаслідок користування Сайтом та укладання цього договору.
9.2. У разі порушення Замовником положень цього договору, що стосуються захисту авторських прав Виконавця, останній має право вимагати виплати компенсації в десятикратному розмірі від вартості послуги, за кожний випадок порушення, а також компенсації всіх заподіяних збитків, включаючи втрачену вигоду.
 
10. ВИРІШЕННЯ СУПЕРЕЧОК
10.1. Усі суперечки та розбіжності, що виникли щодо виконання умов цього Договору, підлягають вирішенню шляхом переговорів на підставі письмової заяви (претензії) Замовника.
10.2. Виконавець після отримання від Замовника послуг заяви (претензії) зобов’язаний протягом 10 (десяти) днів задовольнити заявлені вимоги або направити Замовнику мотивовану відмову.
10.3. У разі якщо суперечка, яка виникла, не буде врегульована в претензійному порядку, Замовник або Виконавець має право звернутися до суду за місцезнаходженням Виконавця.
10.4. Замовник послуг гарантує, що всі умови цього Договору зрозумілі, і він приймає їх безумовно і в повному обсязі.
 
11. АДРЕСИ ТА РЕКВІЗИТИ
Виконавець
Фізична особа підприємець
Іванова Вікторія Вікторівна
ІПН/ЄДРПОУ:
3404514383

Політика конфіденційності

Компанія “PROYAV” (далі – “Компанія”) піклується про захист персональних даних своїх клієнтів. Ця Політика конфіденційності (далі – “Політика”) визначає порядок збору, використання і захисту персональних даних, які Компанія отримує від своїх клієнтів.
1. Збір персональних даних
Компанія може збирати такі персональні дані своїх клієнтів:
   Ім’я та прізвище;
   Адреса електронної пошти;
   Номер телефону;
   Інформація про соціальні мережі;
   Інформація про використання сайту Компанії.
Компанія отримує персональні дані своїх клієнтів від них самих, а також від інших джерел, включаючи соціальні мережі та інші.
2. Використання персональних даних
Компанія використовує персональні дані своїх клієнтів для таких цілей:
   Надання послуг клієнтам;
   Обробка замовлень клієнтів;
   Надання клієнтам інформації про продукти та послуги Компанії;
   Маркетингові дослідження;
   Забезпечення безпеки клієнтів.
Компанія не використовує персональні дані своїх клієнтів для інших цілей, не передбачених цією Політикою.
3. Захист персональних даних
Компанія вживає всіх необхідних заходів для захисту персональних даних своїх клієнтів. Ці заходи включають в себе:
   Захист персональних даних від несанкціонованого доступу, використання або розкриття;
   Захист персональних даних від випадкової втрати, знищення або пошкодження;
   Захист персональних даних від неправомірного використання або обробки.
Компанія не розголошує персональні дані своїх клієнтів без їхньої згоди, за винятком випадків, передбачених законом.
4. Права клієнтів
Клієнти Компанії мають такі права щодо своїх персональних даних:
   Право на доступ до своїх персональних даних;
   Право на виправлення своїх персональних даних;
   Право на видалення своїх персональних даних;
   Право на обмеження обробки своїх персональних даних;
   Право на оскарження обробки своїх персональних даних;
   Право на перенесення своїх персональних даних.
Клієнти можуть реалізувати свої права, звернувшись до Компанії за допомогою контактної інформації, зазначеної на Сайті Компанії.
5. Зміни Політики конфіденційності
Компанія може вносити зміни до цієї Політики конфіденційності в односторонньому порядку. Зміни до цієї Політики набирають чинності з моменту їх розміщення на Сайті Компанії proyav.com
6. Контактна інформація
Якщо у вас є запитання або зауваження щодо цієї Політики конфіденційності, ви можете звернутися до Компанії за допомогою контактної інформації, зазначеної на Сайті Компанії.